โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
*ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. / ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.