โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
*ตั้งแต่วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ