โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลพระพุทธบาท (อาคารผู้ป่วยนอก)
*ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ได้ทาง http://www.pbh.go.th)