สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 147/54 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด
โทร 0 4351 4193 4
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด อาจไม่รับสมัครสอบ