สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  1. ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ http://person.dld.go.th หัวข้อพนักงานราชการ โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครด้วยลายมือ ตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
  2. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2565 โดยผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครตามข้อ
  3. ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
    **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง โทร 0-3868-6644