สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร.0.76213-730, 0-7621-3729
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30.นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต อาจไม่รับสมัครสอบ
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/phuket.probationoffice)