เทศบาลตำบลบางตะบูน รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ชั้น 2) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)