สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนว่างงานของกรมการจัดหางาน
โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 35/4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยลายมือตนเองและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน