องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย รับสมัครพนักงานจ้าง 35 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท – 13,285 บาท
 • ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท – 13,285 บาท
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท – 13,285 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท – 13,285 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท – 13,285 บาท
 • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้าขุดหลัง) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรกเตอร์) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
 • พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
 • คนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
 • ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
*ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด ชั้น 1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
*ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)