สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้สนใจจะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “ สมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 โดยถือไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นสำคัญ ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หากเอกสาร ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกสรร ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 3471