สพป.นราธิวาส เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
*ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3
*ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม