โรงพยาบาลเจาะไอร้อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ) โรงพยาบาลเจาะไอร้อง