มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง
การสมัครดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ www.nstru.ac.th https://www.nstru.ac.th/ เลือก “ข่าวรับสมัครบุคลากร”
(2) กรอกข้อความในใบสมัครและแนบไฟล์เอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
(3) ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสอบ ตำแหน่งละ 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชีตามที่ระบุในระบบรับสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน ซึ่งชื่อผู้สมัครต้องเป็นคนเดียวกับชื่อผู้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(4) พิมพ์บัตรประจำตัวสอบที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร เพื่อนำมายื่นเป็นหลักฐานวันสอบ ได้ที่ http://www.nstru.ac.th ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
(5) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075 -845522