โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร :
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลพยุหะคีรี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)