การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง 16 อัตรา

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ทางระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/jobc3 ตามรูปแบบที่ PEA กำหนด
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.