โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และยื่นพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงาน ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร 05356 9100 ต่อ 71241