ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายในวัน และเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.) โดยผู้สมัคร สอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ