โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลเกาะคา ชั้น 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ ตึกเขลางค์ยินดี (ตึกสีเขียว) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน