มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
1 สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2 สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและไปรษณีย์ธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครมายังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 มหาวิทยาลัยจะถือวันชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนปิดรับสมัครโดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นหลักฐาน