วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.bcnyala.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เลขที่ 95/57 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 ตั้งแต่วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องครบถ้วน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7322 2010 ต่อ 101