องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.chon.go.th ข่าวบุคลากร “สมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยเสียค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในอัตรา 200 บาทที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจไม่พิจารณา รับสมัคร
  2. เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครฯ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้ว