ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ