สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 160 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ http://www.bangkok.go.th/citylaw หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาค บ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และวันหยุดราชการ 14 – 16 พฤษภาคม 2565) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร