สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วันและเวลารับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2565 โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336079 – 81 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร” โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายใน 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. เป็นสำคัญ และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา
(วิธีชำระเงินค่าสมัคร,แจ้งชำระเงิน อ่านในประกาศรับสมัคร)