องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานจ้าง 22 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. 0-5551-8333 ต่อ 291 หรือทางเว็บไซต์ http://www.takpao.co.th