เทศบาลเมืองอ่างศิลา รับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา หรือโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.angsitacity.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
*ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
*หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3814-2100 ถึง 4 ต่อ 117 หรือทางเว็บไซต์ http://www.angsilacity.go.th ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น