เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา

ระยะเวลาในการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถนำหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครมายื่นด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 4
*ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 เวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน เทศบาลตำบลดอนหัวพ่อ
*โทรศัพท์หมายเลข 0-3819-3115 – 20 ต่อ 4110 หรือทางเว็บไซต์ http://www.dhr.go.th
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)