มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 69 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัคร ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4
  • ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.