องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

การรับสมัครสอบ

  1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
    1.1.1 เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
    1.1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
    1.1.3 กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : hrm@mof.or.th
  2. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 300 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020 – 1 – 02414 – 4 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : hrm@mof.or.th พร้อมกับใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.