สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ
*ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
*สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 5211 – 14 โดยสามารถกรอกและยื่นใบสมัคร