กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 33 อัตรา

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค

  1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
  2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 14 อัตรา
  3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) 3 อัตรา
  4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) 6 อัตรา
  5. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา
  6. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา

*ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-30 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com
*เมื่อผู้สมัครยืนยันการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งหลักฐานการสมัครให้กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยส่ง ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง นางปณิดา อู่หิรัญ กลุ่มสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร”