การวิจัยทางการศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การวิจัยทางการศึกษา ข้อสอบ
การวิจัยทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การวิจัยทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

การวิจัยเพื่อที่จะนําผลที่ได้นั้นไปใช้ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เป็น การวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

2.

ถ้าเราต้องการวัดพฤติกรรม เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

3.

ข้อใดคือ ขั้นตอนสุดท้ายของการทําวิจัย

 
 
 
 

4.

ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด ควรมีค่าเท่าใด

 
 
 
 

5.

การวิจัยในชั้นเรียน มีกี่ขั้นตอน

 
 
 
 

6.

สิ่งที่ใช้บอกกรอบของงานวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

7.

เมื่อครูต้องการทราบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

8.

ขั้นตอนแรกของการทําวิจัย คือข้อใด

 
 
 
 

9.

การคาดเดา หรือทายเหตุของปัญหาหรือผลที่จะได้รับจากการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

10.

คําจํากัดความของคําที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเรื่อง หมายถึงอะไร

 
 
 
 

11.

การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตรงกับการ วิจัยในข้อใด

 
 
 
 

12.

การวิจัยการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณ์หรือภาวการณ์ของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

13.

ข้อใดคือ การวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกรณี

 
 
 
 

14.

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะอยู่ในบทใดของงานวิจัย

 
 
 
 

15.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นบทบาทของใคร

 
 
 
 

16.

กลุ่มของสิ่งที่ถูกเลือกมาศึกษา หมายถึงอะไร

 
 
 
 

17.

ถ้าเราต้องการวัดความคิดเห็น เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

18.

Classroom Action Research ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

19.

การวิจัยประเภทใดที่ช่วยให้ครูสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

20.

“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

 
 
 
 

21.

การวิจัยทางการศึกษา เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

22.

กลุ่มของสิ่งที่นํามาศึกษาทั้งหมด หมายถึงอะไร

 
 
 
 

23.

คําในข้อใดไม่ใช่ความหมายของการวิจัย

 
 
 
 

24.

ข้อใดคือ วงจรคุณภาพเดมมิ่ง

 
 
 
 

25.

การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

26.

ข้อใดจัดว่าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 
 
 
 

27.

RESEARCH ตัว R ตัวแรก หมายถึงอะไร

 
 
 
 

28.

คุณลักษณะที่จําเป็นของนักวิจัย ข้อใดสําคัญที่สุด

 
 
 
 

29.

จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

30.

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องเขียนอย่างไร

 
 
 
 

31.

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

32.

การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่นิยมเขียนอย่างไร

 
 
 
 

33.

การกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ในการวิจัยนั้น หมายถึงอะไร

 
 
 
 

34.

เพราะเหตุใด ครูส่วนใหญ่ไม่ทําวิจัยชั้นเรียน

 
 
 
 

35.

เครื่องมือในการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

36.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

37.

ในส่วนของการวิจัย มีเนื้อหาทั้งหมดกี่บท

 
 
 
 

38.

การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

39.

ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด

 
 
 
 

40.

การวิจัยเชิงทดลอง ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

41.

การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

42.

การหาความเที่ยงตรง ควรใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

43.

ถ้าครูต้องการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

44.

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

 
 
 
 

45.

ข้อใดเรียงลําดับ การพัฒนานวัตกรรม ได้ถูกต้อง

 
 
 
 

46.

การวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

47.

ถ้าครูต้องการแก้ไขของนักเรียนบางคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

48.

กิตติกรรมประกาศ อยู่ในส่วนใดของการรายงานการวิจัย

 
 
 
 

49.

การวิจัยแบบง่าย มีความยาวไม่เกินกี่หน้า

 
 
 
 

50.

ถ้าเราต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ เราจะใช้เครื่องมือใด