การวิจัยทางการศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การวิจัยทางการศึกษา ข้อสอบ
การวิจัยทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การวิจัยทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

การกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ในการวิจัยนั้น หมายถึงอะไร

 
 
 
 

2.

กลุ่มของสิ่งที่นํามาศึกษาทั้งหมด หมายถึงอะไร

 
 
 
 

3.

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องเขียนอย่างไร

 
 
 
 

4.

เครื่องมือในการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

5.

ข้อใดจัดว่าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 
 
 
 

6.

การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตรงกับการ วิจัยในข้อใด

 
 
 
 

7.

กิตติกรรมประกาศ อยู่ในส่วนใดของการรายงานการวิจัย

 
 
 
 

8.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นบทบาทของใคร

 
 
 
 

9.

การวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

10.

Classroom Action Research ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

11.

การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่นิยมเขียนอย่างไร

 
 
 
 

12.

การวิจัยการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณ์หรือภาวการณ์ของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

13.

การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

14.

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะอยู่ในบทใดของงานวิจัย

 
 
 
 

15.

การคาดเดา หรือทายเหตุของปัญหาหรือผลที่จะได้รับจากการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

16.

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

17.

ขั้นตอนแรกของการทําวิจัย คือข้อใด

 
 
 
 

18.

การวิจัยเพื่อที่จะนําผลที่ได้นั้นไปใช้ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เป็น การวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

19.

ข้อใดคือ ขั้นตอนสุดท้ายของการทําวิจัย

 
 
 
 

20.

เมื่อครูต้องการทราบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

21.

คําในข้อใดไม่ใช่ความหมายของการวิจัย

 
 
 
 

22.

ข้อใดคือ การวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกรณี

 
 
 
 

23.

การวิจัยประเภทใดที่ช่วยให้ครูสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

24.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

25.

การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

26.

การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

27.

ข้อใดเรียงลําดับ การพัฒนานวัตกรรม ได้ถูกต้อง

 
 
 
 

28.

ถ้าครูต้องการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

29.

กลุ่มของสิ่งที่ถูกเลือกมาศึกษา หมายถึงอะไร

 
 
 
 

30.

สิ่งที่ใช้บอกกรอบของงานวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

31.

การหาความเที่ยงตรง ควรใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

32.

การวิจัยในชั้นเรียน มีกี่ขั้นตอน

 
 
 
 

33.

จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

34.

คุณลักษณะที่จําเป็นของนักวิจัย ข้อใดสําคัญที่สุด

 
 
 
 

35.

เพราะเหตุใด ครูส่วนใหญ่ไม่ทําวิจัยชั้นเรียน

 
 
 
 

36.

การวิจัยแบบง่าย มีความยาวไม่เกินกี่หน้า

 
 
 
 

37.

คําจํากัดความของคําที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเรื่อง หมายถึงอะไร

 
 
 
 

38.

RESEARCH ตัว R ตัวแรก หมายถึงอะไร

 
 
 
 

39.

ในส่วนของการวิจัย มีเนื้อหาทั้งหมดกี่บท

 
 
 
 

40.

ถ้าครูต้องการแก้ไขของนักเรียนบางคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

41.

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

 
 
 
 

42.

ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด ควรมีค่าเท่าใด

 
 
 
 

43.

“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

 
 
 
 

44.

การวิจัยเชิงทดลอง ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

45.

ถ้าเราต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

46.

ถ้าเราต้องการวัดพฤติกรรม เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

47.

ถ้าเราต้องการวัดความคิดเห็น เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

48.

การวิจัยทางการศึกษา เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

49.

ข้อใดคือ วงจรคุณภาพเดมมิ่ง

 
 
 
 

50.

ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด