การวิจัยทางการศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การวิจัยทางการศึกษา ข้อสอบ
การวิจัยทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การวิจัยทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะอยู่ในบทใดของงานวิจัย

 
 
 
 

2.

คําจํากัดความของคําที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเรื่อง หมายถึงอะไร

 
 
 
 

3.

กิตติกรรมประกาศ อยู่ในส่วนใดของการรายงานการวิจัย

 
 
 
 

4.

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

 
 
 
 

5.

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

6.

การหาความเที่ยงตรง ควรใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

7.

ถ้าเราต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

8.

การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตรงกับการ วิจัยในข้อใด

 
 
 
 

9.

เมื่อครูต้องการทราบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

10.

ข้อใดคือ วงจรคุณภาพเดมมิ่ง

 
 
 
 

11.

ข้อใดคือ การวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกรณี

 
 
 
 

12.

การวิจัยเชิงทดลอง ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

13.

การคาดเดา หรือทายเหตุของปัญหาหรือผลที่จะได้รับจากการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

14.

ถ้าครูต้องการแก้ไขของนักเรียนบางคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

15.

การวิจัยเพื่อที่จะนําผลที่ได้นั้นไปใช้ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เป็น การวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

16.

RESEARCH ตัว R ตัวแรก หมายถึงอะไร

 
 
 
 

17.

การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่นิยมเขียนอย่างไร

 
 
 
 

18.

ข้อใดคือ ขั้นตอนสุดท้ายของการทําวิจัย

 
 
 
 

19.

คุณลักษณะที่จําเป็นของนักวิจัย ข้อใดสําคัญที่สุด

 
 
 
 

20.

กลุ่มของสิ่งที่นํามาศึกษาทั้งหมด หมายถึงอะไร

 
 
 
 

21.

การวิจัยแบบง่าย มีความยาวไม่เกินกี่หน้า

 
 
 
 

22.

ข้อใดจัดว่าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 
 
 
 

23.

ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด

 
 
 
 

24.

ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด ควรมีค่าเท่าใด

 
 
 
 

25.

Classroom Action Research ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

26.

เพราะเหตุใด ครูส่วนใหญ่ไม่ทําวิจัยชั้นเรียน

 
 
 
 

27.

คําในข้อใดไม่ใช่ความหมายของการวิจัย

 
 
 
 

28.

การกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ในการวิจัยนั้น หมายถึงอะไร

 
 
 
 

29.

การวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

30.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นบทบาทของใคร

 
 
 
 

31.

เครื่องมือในการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

32.

การวิจัยทางการศึกษา เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

33.

การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

34.

สิ่งที่ใช้บอกกรอบของงานวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

35.

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องเขียนอย่างไร

 
 
 
 

36.

การวิจัยประเภทใดที่ช่วยให้ครูสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

37.

ในส่วนของการวิจัย มีเนื้อหาทั้งหมดกี่บท

 
 
 
 

38.

การวิจัยการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณ์หรือภาวการณ์ของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

39.

การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

40.

ถ้าเราต้องการวัดพฤติกรรม เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

41.

ถ้าเราต้องการวัดความคิดเห็น เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

42.

ขั้นตอนแรกของการทําวิจัย คือข้อใด

 
 
 
 

43.

การวิจัยในชั้นเรียน มีกี่ขั้นตอน

 
 
 
 

44.

“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

 
 
 
 

45.

การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

46.

จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

47.

ถ้าครูต้องการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

48.

ข้อใดเรียงลําดับ การพัฒนานวัตกรรม ได้ถูกต้อง

 
 
 
 

49.

กลุ่มของสิ่งที่ถูกเลือกมาศึกษา หมายถึงอะไร

 
 
 
 

50.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประเภทใด