การวิจัยทางการศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การวิจัยทางการศึกษา ข้อสอบ
การวิจัยทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การวิจัยทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ข้อใดคือ การวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกรณี

 
 
 
 

2.

การหาความเที่ยงตรง ควรใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

3.

กลุ่มของสิ่งที่นํามาศึกษาทั้งหมด หมายถึงอะไร

 
 
 
 

4.

ข้อใดเรียงลําดับ การพัฒนานวัตกรรม ได้ถูกต้อง

 
 
 
 

5.

การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

6.

ข้อใดจัดว่าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 
 
 
 

7.

ข้อใดคือ ขั้นตอนสุดท้ายของการทําวิจัย

 
 
 
 

8.

การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่นิยมเขียนอย่างไร

 
 
 
 

9.

การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

10.

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

 
 
 
 

11.

กลุ่มของสิ่งที่ถูกเลือกมาศึกษา หมายถึงอะไร

 
 
 
 

12.

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะอยู่ในบทใดของงานวิจัย

 
 
 
 

13.

เพราะเหตุใด ครูส่วนใหญ่ไม่ทําวิจัยชั้นเรียน

 
 
 
 

14.

คําในข้อใดไม่ใช่ความหมายของการวิจัย

 
 
 
 

15.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

16.

การวิจัยทางการศึกษา เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

17.

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องเขียนอย่างไร

 
 
 
 

18.

ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด ควรมีค่าเท่าใด

 
 
 
 

19.

ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด

 
 
 
 

20.

คุณลักษณะที่จําเป็นของนักวิจัย ข้อใดสําคัญที่สุด

 
 
 
 

21.

กิตติกรรมประกาศ อยู่ในส่วนใดของการรายงานการวิจัย

 
 
 
 

22.

Classroom Action Research ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

23.

การกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ในการวิจัยนั้น หมายถึงอะไร

 
 
 
 

24.

ถ้าเราต้องการวัดความคิดเห็น เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

25.

เมื่อครูต้องการทราบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

26.

การวิจัยเพื่อที่จะนําผลที่ได้นั้นไปใช้ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เป็น การวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

27.

การวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

28.

การคาดเดา หรือทายเหตุของปัญหาหรือผลที่จะได้รับจากการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

29.

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

30.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นบทบาทของใคร

 
 
 
 

31.

ขั้นตอนแรกของการทําวิจัย คือข้อใด

 
 
 
 

32.

การวิจัยเชิงทดลอง ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

33.

ข้อใดคือ วงจรคุณภาพเดมมิ่ง

 
 
 
 

34.

ถ้าครูต้องการแก้ไขของนักเรียนบางคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

35.

คําจํากัดความของคําที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเรื่อง หมายถึงอะไร

 
 
 
 

36.

จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

37.

การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

38.

“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

 
 
 
 

39.

การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตรงกับการ วิจัยในข้อใด

 
 
 
 

40.

สิ่งที่ใช้บอกกรอบของงานวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

41.

ถ้าเราต้องการวัดพฤติกรรม เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

42.

การวิจัยแบบง่าย มีความยาวไม่เกินกี่หน้า

 
 
 
 

43.

การวิจัยประเภทใดที่ช่วยให้ครูสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

44.

RESEARCH ตัว R ตัวแรก หมายถึงอะไร

 
 
 
 

45.

เครื่องมือในการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

46.

ถ้าเราต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

47.

ในส่วนของการวิจัย มีเนื้อหาทั้งหมดกี่บท

 
 
 
 

48.

การวิจัยในชั้นเรียน มีกี่ขั้นตอน

 
 
 
 

49.

การวิจัยการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณ์หรือภาวการณ์ของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

50.

ถ้าครูต้องการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด