การวิจัยทางการศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การวิจัยทางการศึกษา ข้อสอบ
การวิจัยทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การวิจัยทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

 
 
 
 

2.

ถ้าครูต้องการแก้ไขของนักเรียนบางคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

3.

การกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ในการวิจัยนั้น หมายถึงอะไร

 
 
 
 

4.

กลุ่มของสิ่งที่ถูกเลือกมาศึกษา หมายถึงอะไร

 
 
 
 

5.

กิตติกรรมประกาศ อยู่ในส่วนใดของการรายงานการวิจัย

 
 
 
 

6.

ข้อใดคือ ขั้นตอนสุดท้ายของการทําวิจัย

 
 
 
 

7.

ข้อใดเรียงลําดับ การพัฒนานวัตกรรม ได้ถูกต้อง

 
 
 
 

8.

ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด ควรมีค่าเท่าใด

 
 
 
 

9.

การวิจัยเพื่อที่จะนําผลที่ได้นั้นไปใช้ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เป็น การวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

10.

ข้อใดคือ การวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกรณี

 
 
 
 

11.

ถ้าเราต้องการวัดความคิดเห็น เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

12.

การวิจัยในชั้นเรียน มีกี่ขั้นตอน

 
 
 
 

13.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

14.

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องเขียนอย่างไร

 
 
 
 

15.

เพราะเหตุใด ครูส่วนใหญ่ไม่ทําวิจัยชั้นเรียน

 
 
 
 

16.

การวิจัยทางการศึกษา เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

17.

การวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

18.

การวิจัยการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณ์หรือภาวการณ์ของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

19.

ข้อใดจัดว่าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 
 
 
 

20.

ถ้าเราต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

21.

เครื่องมือในการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

22.

การวิจัยแบบง่าย มีความยาวไม่เกินกี่หน้า

 
 
 
 

23.

กลุ่มของสิ่งที่นํามาศึกษาทั้งหมด หมายถึงอะไร

 
 
 
 

24.

คําในข้อใดไม่ใช่ความหมายของการวิจัย

 
 
 
 

25.

ถ้าครูต้องการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

26.

การหาความเที่ยงตรง ควรใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

27.

การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่นิยมเขียนอย่างไร

 
 
 
 

28.

จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

29.

ข้อใดคือ วงจรคุณภาพเดมมิ่ง

 
 
 
 

30.

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

 
 
 
 

31.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นบทบาทของใคร

 
 
 
 

32.

RESEARCH ตัว R ตัวแรก หมายถึงอะไร

 
 
 
 

33.

ถ้าเราต้องการวัดพฤติกรรม เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

34.

สิ่งที่ใช้บอกกรอบของงานวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

35.

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

36.

การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

37.

การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตรงกับการ วิจัยในข้อใด

 
 
 
 

38.

ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด

 
 
 
 

39.

คุณลักษณะที่จําเป็นของนักวิจัย ข้อใดสําคัญที่สุด

 
 
 
 

40.

การคาดเดา หรือทายเหตุของปัญหาหรือผลที่จะได้รับจากการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

41.

ในส่วนของการวิจัย มีเนื้อหาทั้งหมดกี่บท

 
 
 
 

42.

การวิจัยประเภทใดที่ช่วยให้ครูสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

43.

การวิจัยเชิงทดลอง ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

44.

คําจํากัดความของคําที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเรื่อง หมายถึงอะไร

 
 
 
 

45.

Classroom Action Research ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

46.

ขั้นตอนแรกของการทําวิจัย คือข้อใด

 
 
 
 

47.

การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

48.

การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

49.

เมื่อครูต้องการทราบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

50.

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะอยู่ในบทใดของงานวิจัย