การวิจัยทางการศึกษา ภาค ข (วิชาการศึกษา)

การวิจัยทางการศึกษา ข้อสอบ
การวิจัยทางการศึกษา

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – การวิจัยทางการศึกษา
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ข้อใดคือ วงจรคุณภาพเดมมิ่ง

 
 
 
 

2.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นบทบาทของใคร

 
 
 
 

3.

เพราะเหตุใด ครูส่วนใหญ่ไม่ทําวิจัยชั้นเรียน

 
 
 
 

4.

ขั้นตอนแรกของการทําวิจัย คือข้อใด

 
 
 
 

5.

กลุ่มของสิ่งที่นํามาศึกษาทั้งหมด หมายถึงอะไร

 
 
 
 

6.

การวิจัยการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณ์หรือภาวการณ์ของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

7.

กิตติกรรมประกาศ อยู่ในส่วนใดของการรายงานการวิจัย

 
 
 
 

8.

การวิจัยในชั้นเรียน มีกี่ขั้นตอน

 
 
 
 

9.

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

10.

การวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตรงกับการ วิจัยในข้อใด

 
 
 
 

11.

ถ้าครูต้องการแก้ไขของนักเรียนบางคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

12.

ข้อใดเรียงลําดับ การพัฒนานวัตกรรม ได้ถูกต้อง

 
 
 
 

13.

คําในข้อใดไม่ใช่ความหมายของการวิจัย

 
 
 
 

14.

เมื่อครูต้องการทราบเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

15.

การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ควรใช้เครื่องมือในข้อใด

 
 
 
 

16.

การวิจัยแบบง่าย มีความยาวไม่เกินกี่หน้า

 
 
 
 

17.

การกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ในการวิจัยนั้น หมายถึงอะไร

 
 
 
 

18.

การเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ไม่นิยมเขียนอย่างไร

 
 
 
 

19.

การวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ตรงกับการวิจัยในข้อใด

 
 
 
 

20.

ข้อใดคือ การวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกรณี

 
 
 
 

21.

การวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

22.

ข้อใดคือ ขั้นตอนสุดท้ายของการทําวิจัย

 
 
 
 

23.

คุณลักษณะที่จําเป็นของนักวิจัย ข้อใดสําคัญที่สุด

 
 
 
 

24.

RESEARCH ตัว R ตัวแรก หมายถึงอะไร

 
 
 
 

25.

การคาดเดา หรือทายเหตุของปัญหาหรือผลที่จะได้รับจากการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

26.

คําจํากัดความของคําที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเรื่อง หมายถึงอะไร

 
 
 
 

27.

ถ้าครูต้องการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรทําการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

28.

การวิจัยประเภทใดที่ช่วยให้ครูสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

29.

การตั้งสมมุติฐานการวิจัยมีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

30.

การวิจัยเชิงคุณภาพ ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

31.

ถ้าเราต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

32.

ถ้าเราต้องการวัดความคิดเห็น เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

33.

การวิจัยเชิงทดลอง ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

34.

“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

 
 
 
 

35.

การวิจัยเพื่อที่จะนําผลที่ได้นั้นไปใช้ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เป็น การวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

36.

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

37.

ถ้าเราต้องการวัดพฤติกรรม เราจะใช้เครื่องมือใด

 
 
 
 

38.

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะอยู่ในบทใดของงานวิจัย

 
 
 
 

39.

กลุ่มของสิ่งที่ถูกเลือกมาศึกษา หมายถึงอะไร

 
 
 
 

40.

เครื่องมือในการวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

41.

ข้อใดจัดว่าเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 
 
 
 

42.

ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด ควรมีค่าเท่าใด

 
 
 
 

43.

ในส่วนของการวิจัย มีเนื้อหาทั้งหมดกี่บท

 
 
 
 

44.

ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด

 
 
 
 

45.

สิ่งที่ใช้บอกกรอบของงานวิจัย คืออะไร

 
 
 
 

46.

จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร

 
 
 
 

47.

การวิจัยทางการศึกษา เป็นการวิจัยประเภทใด

 
 
 
 

48.

Classroom Action Research ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

49.

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องเขียนอย่างไร

 
 
 
 

50.

การหาความเที่ยงตรง ควรใช้เครื่องมือใด