จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ข้อสอบภาค ข (วิชาการศึกษา)

สรุปจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

อิริคสัน เป็นนักจิตวิทยาด้านใด

 
 
 
 

2.

บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย คือข้อใด

 
 
 
 

3.

การรู้จักผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

4.

ทฤษฎีพัฒนาการตามวัย เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

5.

การแนะแนวที่สามารถเลือกแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จัดเป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

6.

พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากกําหนดขึ้นโดยสัญชาตญาณ ซึ่งมีมาตั้งแต่กําเนิด เป็นคํากล่าวของใคร

 
 
 
 

7.

สิ่งใดที่เป็นตัวบังคับและควบคุมความคิดให้แสดงออกในทางที่เหมาะสมต่อสังคม

 
 
 
 

8.

Learning by Doing เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด

 
 
 
 

9.

มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด

 
 
 
 

10.

ใครเป็นบิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม

 
 
 
 

11.

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

12.

การจัดกิจกรรมแนะแนว ต้องคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

 
 
 
 

13.

ครูแนะแนวที่ดี ควรทําอย่างไร

 
 
 
 

14.

ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้น เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

15.

การให้สิ่งเสริมแรงที่บุคคลพึงพอใจ มีผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ขึ้น เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

16.

ข้อใดไม่ใช่การบริการเสริมของการแนะแนว

 
 
 
 

17.

ใครเป็นผู้คิดทฤษฎีการ วางเงื่อนไขแบบการกระทําหรือแบบปฏิบัติการ

 
 
 
 

18.

ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญา แนวคิดของใคร

 
 
 
 

19.

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เป็นของนักจิตวิทยาท่านใด

 
 
 
 

20.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวอาชีพ

 
 
 
 

21.

การจัดการเรียนการสอนที่ต้องคํานึงถึงขั้นพัฒนาการของเด็ก เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

22.

อิริคสันเชื่อว่า การเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

23.

การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนโดยสามารถคํานึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

24.

ใครคือบิดาแห่งการแนะแนว

 
 
 
 

25.

ความต้องการใดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวคิดของมาสโลว์

 
 
 
 

26.

การแนะแนวที่ช่วยให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

27.

การแนะแนวที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขกับการทํางาน เป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

28.

การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็น แนวคิดของใคร

 
 
 
 

29.

การแนะแนว มีกี่ประเภท

 
 
 
 

30.

ฟรอยด์แบ่งขั้นพัฒนาการทางเพศ ไว้กี่ขั้นตอน

 
 
 
 

31.

ความต้องการได้ รับการยกย่องจากผู้อื่นคือขั้นลำดับใดของมาสโลว์

 
 
 
 

32.

การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

33.

ถ้าเราต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเด็กในระยะเวลาที่รวดเร็ว นิยมใช้วิธีการใด

 
 
 
 

34.

แบนดูรา มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากมาจากสิ่งใด

 
 
 
 

35.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวการศึกษา

 
 
 
 

36.

การจัดการเรียนการสอนให้มีความยากง่ายให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เป็นการนําทฤษฎีของใครมาใช้

 
 
 
 

37.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

 
 
 
 

38.

งานแนะแนว ใครมีบทบาทมากที่สุด

 
 
 
 

39.

การให้คําชมเมื่อผู้เรียนทําดี เป็นการนําทฤษฎีของใครมาใช้

 
 
 
 

40.

สกินเนอร์ ให้ความสําคัญกับสิ่งใด

 
 
 
 

41.

หัวใจของการแนะแนว คืออะไร

 
 
 
 

42.

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) คืออะไร

 
 
 
 

43.

ข้อใดไม่ใช่การสร้างวินัยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

 
 
 
 

44.

กรวยประสบการณ์เป็นของใคร

 
 
 
 

45.

การจัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้จากของจริงให้มากที่สุด เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

46.

ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการแนะแนว

 
 
 
 

47.

กิจกรรมแนะแนว มีประโยชน์ต่อครูอย่างไร

 
 
 
 

48.

ทฤษฎีการเชื่อมโยง เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

49.

การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากเกิดจากการวางเงื่อนไข เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

50.

การเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผล เนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมา เป็นการให้ความหมายการ เรียนรู้ของนักจิตวิทยาท่านใด