จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ข้อสอบภาค ข (วิชาการศึกษา)

สรุปจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้น เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

2.

การจัดกิจกรรมแนะแนว ต้องคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

 
 
 
 

3.

การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากเกิดจากการวางเงื่อนไข เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

4.

มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด

 
 
 
 

5.

อิริคสัน เป็นนักจิตวิทยาด้านใด

 
 
 
 

6.

ความต้องการได้ รับการยกย่องจากผู้อื่นคือขั้นลำดับใดของมาสโลว์

 
 
 
 

7.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวการศึกษา

 
 
 
 

8.

ข้อใดไม่ใช่การสร้างวินัยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

 
 
 
 

9.

การจัดการเรียนการสอนให้มีความยากง่ายให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เป็นการนําทฤษฎีของใครมาใช้

 
 
 
 

10.

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

11.

กิจกรรมแนะแนว มีประโยชน์ต่อครูอย่างไร

 
 
 
 

12.

หัวใจของการแนะแนว คืออะไร

 
 
 
 

13.

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) คืออะไร

 
 
 
 

14.

บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย คือข้อใด

 
 
 
 

15.

Learning by Doing เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด

 
 
 
 

16.

การเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผล เนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมา เป็นการให้ความหมายการ เรียนรู้ของนักจิตวิทยาท่านใด

 
 
 
 

17.

การจัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้จากของจริงให้มากที่สุด เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

18.

ทฤษฎีการเชื่อมโยง เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

19.

แบนดูรา มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากมาจากสิ่งใด

 
 
 
 

20.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

 
 
 
 

21.

ฟรอยด์แบ่งขั้นพัฒนาการทางเพศ ไว้กี่ขั้นตอน

 
 
 
 

22.

ทฤษฎีพัฒนาการตามวัย เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

23.

งานแนะแนว ใครมีบทบาทมากที่สุด

 
 
 
 

24.

อิริคสันเชื่อว่า การเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

25.

ใครเป็นบิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม

 
 
 
 

26.

การแนะแนว มีกี่ประเภท

 
 
 
 

27.

การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนโดยสามารถคํานึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

28.

ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการแนะแนว

 
 
 
 

29.

การแนะแนวที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขกับการทํางาน เป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

30.

ใครคือบิดาแห่งการแนะแนว

 
 
 
 

31.

ใครเป็นผู้คิดทฤษฎีการ วางเงื่อนไขแบบการกระทําหรือแบบปฏิบัติการ

 
 
 
 

32.

พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากกําหนดขึ้นโดยสัญชาตญาณ ซึ่งมีมาตั้งแต่กําเนิด เป็นคํากล่าวของใคร

 
 
 
 

33.

การแนะแนวที่สามารถเลือกแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จัดเป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

34.

การรู้จักผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

35.

ความต้องการใดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวคิดของมาสโลว์

 
 
 
 

36.

การจัดการเรียนการสอนที่ต้องคํานึงถึงขั้นพัฒนาการของเด็ก เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

37.

สิ่งใดที่เป็นตัวบังคับและควบคุมความคิดให้แสดงออกในทางที่เหมาะสมต่อสังคม

 
 
 
 

38.

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เป็นของนักจิตวิทยาท่านใด

 
 
 
 

39.

การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็น แนวคิดของใคร

 
 
 
 

40.

สกินเนอร์ ให้ความสําคัญกับสิ่งใด

 
 
 
 

41.

ครูแนะแนวที่ดี ควรทําอย่างไร

 
 
 
 

42.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวอาชีพ

 
 
 
 

43.

ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญา แนวคิดของใคร

 
 
 
 

44.

การให้คําชมเมื่อผู้เรียนทําดี เป็นการนําทฤษฎีของใครมาใช้

 
 
 
 

45.

ข้อใดไม่ใช่การบริการเสริมของการแนะแนว

 
 
 
 

46.

การให้สิ่งเสริมแรงที่บุคคลพึงพอใจ มีผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ขึ้น เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

47.

กรวยประสบการณ์เป็นของใคร

 
 
 
 

48.

การแนะแนวที่ช่วยให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

49.

ถ้าเราต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเด็กในระยะเวลาที่รวดเร็ว นิยมใช้วิธีการใด

 
 
 
 

50.

การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นทฤษฎีของใคร