จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ข้อสอบภาค ข (วิชาการศึกษา)

สรุปจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

________________________________________________________________________________________
คำชี้แจง
** QUIZ แนวข้อสอบฟรี – จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
** จำนวน 50 ข้อ
** ข้อสอบจะทำการสุ่ม ไม่เรียงข้อ ไม่เรียงช้อยส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการท่องจำข้อสอบ
________________________________________________________________________________________

1.

กิจกรรมแนะแนว มีประโยชน์ต่อครูอย่างไร

 
 
 
 

2.

การให้สิ่งเสริมแรงที่บุคคลพึงพอใจ มีผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ขึ้น เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

3.

ใครเป็นผู้คิดทฤษฎีการ วางเงื่อนไขแบบการกระทําหรือแบบปฏิบัติการ

 
 
 
 

4.

สิ่งใดที่เป็นตัวบังคับและควบคุมความคิดให้แสดงออกในทางที่เหมาะสมต่อสังคม

 
 
 
 

5.

ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้น เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

6.

อิริคสันเชื่อว่า การเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร

 
 
 
 

7.

ความต้องการใดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวคิดของมาสโลว์

 
 
 
 

8.

การจัดการเรียนการสอนที่ต้องคํานึงถึงขั้นพัฒนาการของเด็ก เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

9.

การเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผล เนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมา เป็นการให้ความหมายการ เรียนรู้ของนักจิตวิทยาท่านใด

 
 
 
 

10.

ข้อใดไม่ใช่การสร้างวินัยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

 
 
 
 

11.

กรวยประสบการณ์เป็นของใคร

 
 
 
 

12.

ใครคือบิดาแห่งการแนะแนว

 
 
 
 

13.

ทฤษฎีการเชื่อมโยง เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

14.

การแนะแนว มีกี่ประเภท

 
 
 
 

15.

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

16.

ความต้องการได้ รับการยกย่องจากผู้อื่นคือขั้นลำดับใดของมาสโลว์

 
 
 
 

17.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวการศึกษา

 
 
 
 

18.

สกินเนอร์ ให้ความสําคัญกับสิ่งใด

 
 
 
 

19.

การรู้จักผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

20.

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เป็นของนักจิตวิทยาท่านใด

 
 
 
 

21.

ฟรอยด์แบ่งขั้นพัฒนาการทางเพศ ไว้กี่ขั้นตอน

 
 
 
 

22.

แบนดูรา มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากมาจากสิ่งใด

 
 
 
 

23.

การจัดการเรียนการสอนให้มีความยากง่ายให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เป็นการนําทฤษฎีของใครมาใช้

 
 
 
 

24.

การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

25.

การจัดกิจกรรมแนะแนว ต้องคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

 
 
 
 

26.

การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็น แนวคิดของใคร

 
 
 
 

27.

พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากกําหนดขึ้นโดยสัญชาตญาณ ซึ่งมีมาตั้งแต่กําเนิด เป็นคํากล่าวของใคร

 
 
 
 

28.

หัวใจของการแนะแนว คืออะไร

 
 
 
 

29.

Learning by Doing เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด

 
 
 
 

30.

บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย คือข้อใด

 
 
 
 

31.

การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากเกิดจากการวางเงื่อนไข เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

32.

การจัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้จากของจริงให้มากที่สุด เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

33.

มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด

 
 
 
 

34.

การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนโดยสามารถคํานึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการนําแนวคิดของใครมาใช้

 
 
 
 

35.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวอาชีพ

 
 
 
 

36.

ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญา แนวคิดของใคร

 
 
 
 

37.

ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการแนะแนว

 
 
 
 

38.

การแนะแนวที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขกับการทํางาน เป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

39.

ถ้าเราต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเด็กในระยะเวลาที่รวดเร็ว นิยมใช้วิธีการใด

 
 
 
 

40.

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) คืออะไร

 
 
 
 

41.

การแนะแนวที่ช่วยให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

42.

ใครเป็นบิดาของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม

 
 
 
 

43.

งานแนะแนว ใครมีบทบาทมากที่สุด

 
 
 
 

44.

ข้อใดไม่ใช่การบริการเสริมของการแนะแนว

 
 
 
 

45.

ข้อใดหมายถึง การแนะแนวส่วนตัวและสังคม

 
 
 
 

46.

อิริคสัน เป็นนักจิตวิทยาด้านใด

 
 
 
 

47.

ทฤษฎีพัฒนาการตามวัย เป็นทฤษฎีของใคร

 
 
 
 

48.

การแนะแนวที่สามารถเลือกแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จัดเป็นการแนะแนวประเภทใด

 
 
 
 

49.

การให้คําชมเมื่อผู้เรียนทําดี เป็นการนําทฤษฎีของใครมาใช้

 
 
 
 

50.

ครูแนะแนวที่ดี ควรทําอย่างไร