สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 80 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5516 6796 ต่อ 12 โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน