โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) โรงพยาบาลตระการพืชผล
ตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันราชการ
หมายเหตุ ผู้สมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน