สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ และ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
1 บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะช้าง และห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะกูด
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีคุณสมบัติเป็น บรรณารักษ์ที่มีจิตบริการ

2 พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดตราด
อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะ

  1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ
  2. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี หัวใจผิดปกติ ความดันโลหิต หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
  3. ต้องพ้นพันธทางทหาร
  4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ในประเภทที่กำหนด และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. ต้องไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  6. ต้องไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติดใด ๆ

วิธีการรับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ รับและยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
*ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น.