โรงพยาบาลสังขะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 10 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
*ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
*ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565