โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565