สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชน 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 100 น.
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร