โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ