โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อาจไม่รับสมัครสอบ