โรงพยาบาลอาจสามารถ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ตึกใหม่ ชั้น 2) โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
*ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)