สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง)
(ไม่ผ่าน ก.พ.) ทำงานจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 1. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

วิธีการสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://doae3.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
*ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง