สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ รับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทร.054-511243
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน