โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา

โรงพยาบาลหล่มสัก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตราค่าจ้างรายวัน 536.- บาท

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างรายวัน 536.- บาท

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราค่าจ้างรายวัน 392.- บาท

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา คำจ้างรายวัน 315.- บาท

 • ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างรายวัน 315.- บาท

 • พนักงานบริการ(แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • พนักงานบริการ(กลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • พนักงานบริการ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ) จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565…จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันราชการ
*ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น 2) โรงพยาบาลหล่มสัก 15 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์