สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-720688-9
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่าง เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจไม่รับสมัครสอบ