สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://pte.nfe.go.th หรือขอรับใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 501 – 2137
หมายเหตุ :
1.ผู้ที่มาสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามสากลนิยม มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังกล่าว
2.ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย และผู้สมัครทุกคนต้องมีหลักฐานว่า ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือหากไม่มีหลักฐานการได้รับวัคซีน ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร