สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 5284567 ต่อ 10552
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขอความร่วมมือ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่แนบมาท้ายประกาศนี้ และเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อมก่อนการยื่นใบสมัคร ตามวันและเวลาที่กำหนด