สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ต ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา
โทร. 0 25800733
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและลงลายมือชื่อในเอกสารการ สมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี อาจไม่รับสมัครสอบ