สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครทุกตำแหน่ง 200 บาท ซึ่งเมื่อได้ยื่นใบสมัครสอบ และได้ออกใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่ง